Moderne talen - Wetenschappen | STEaM

Moderne Talen - Wetenschappen

3E GRAAD

Voor wie?

Voor leerlingen die geslaagd zijn in de tweede graad A-stroom.

Wat mag je verwachten van deze opleiding? 

Moderne Talen

In de derde graad Moderne talen gaat veel aandacht naar de ontwikkeling en versterking van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op het eigen taalgebruik en op taal in het algemeen, en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Met belangrijke attitudes zoals spreekdurf, zelfvert​​​​​​​rouwen, luisterbereidheid, mediawijsheid en correcte omgangsvormen kun je gemakkelijker contact leggen met wie andere talen spreekt, en dat is op vele vlakken beslist een persoonlijke verrijking. We maken volop gebruik van ICT, communicatieve taaltaken en audiovisuele middelen zoals het DigiTaal werkboek. Je besteedt aandacht aan literaire en historische aspecten van de taal aan de hand van teksten - theater, poëzie, actualiteit... Centraal blijft natuurlijk de praktische taalbeheersing met een voldoende stevige grammaticale onderbouw.

Tijdens gevarieerde persoonlijke en creatieve opdrachten leer je dat taal geen doel op zichzelf meer is, maar veeleer een middel om kennis te maken met de sociaal-culturele achtergrond van het Franse, Engelse en Duitse taalgebied. Via onderzoekscompetenties leer je (inter)culturele teksten en vraagstukken consequent en kritisch te analyseren.
 

Wetenschap

Je verdiept je in exacte wetenschappen als aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica. Je leert op wetenschappelijke wijze te denken, nauwkeurig te analyseren en informatie correct te beoordelen en te verwoorden. In de lessen aardrijkskunde verwerf je inzicht in de structuur van het zonnestelsel en in de evolutie van het heelal op basis van het elektromagnetisch spectrum. Uit spectraalanalyse via satellietbeelden ontstaan vernieuwende theorieën, zowel op het astronomisch als op het meteorologisch vlak.

Tijdens onderzoeksopdrachten komen thema’s aan bod als de opwarming van de aarde, voedselproblemen, de ecologische voetafdruk, de globalisering en het migratieprobleem. Via de seismologie onderzoek je vulkanisme en aardbevingen, en je bouwt geologische modellen op. In de lessen biologie krijg je inzicht in fundamentele biologie, leer je specifieke technieken aan en oefen je de wetenschappelijke probleemaanpak. In het algemeen ontwikkel je een verantwoorde attitude tegenover de levende natuur.

In het zesde jaar kun je biologie in het Engels volgen (CLIL). Tijdens de lessen chemie onderzoek je de samenstelling van stoffen en de omzettingsmechanismen. Zowel de levenloze wereld als de levende organismen komen daarbij aan bod. Chemie is bij uitstek de wetenschappelijke discipline waarin leerlingen veilig en milieubewust leren omgaan met stoffen en inzicht verwerven in nuttige maar ook in gevaarlijke toepassingen. In de derde graad maken we volop gebruik van verklarende molecuulmodellen om het analytisch, overzichtelijk en inzichtelijk leren aan te scherpen.

Stoffenstructuren zijn verscheiden en complex, en daarom moet je je erg vlot kunnen uitdrukken in de chemische symbolentaal. Fysici onderzoeken de fundamenten van de wetenschap. Zo zijn elektrische krachten de oorsprong van alle chemische bindingen en processen, en zijn spieren en gewrichten uitstekende voorbeelden van krachten in de breedste zin van het woord. In de derde graad ligt de nadruk op inzicht en probleemoplossend denken. Het abstractieniveau stijgt aanzienlijk, je moet vaardiger worden in experimenten en onderzoekswerk, je moet erg vlot kunnen omgaan met formules en je moet snel en efficiënt problemen kunnen oplossen.

Wat na de derde graad?

Deze studierichting Moderne Talen - Wetenschappen bereidt je voor op hogere studies aan de hogeschool of universiteit. 

            

MTWE

            
            

J5

            
            

J6

            
Esthetica 1u 1u
Godsdienst 2u 2u
Geschiedenis 2u 2u
L.O. 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Aardrijkskunde 2u 1u
Biologie (CLIL) 1u 2u
Chemie 2u 2u
Fysica 2u 2u
Wiskunde 4u 4u
Engels 3u 3u
Frans 4u 4u
Duits 3u 3u
STEaM 1u 1u